LaTale W

ลงทะเบียนคูปอง LaTale W

ลงทะเบียนคูปอง LaTale W

ข้อควรทราบ!

  • คูปองที่ถูกใช้แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
  • คูปองแต่ละชนิด สามารถลงทะเบียนได้ 1 ใบต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  • เมื่อลงทะเบียนคูปองสำเร็จแล้ว รางวัลจะถูกส่งไปยังจดหมายภายในเกม
  • รายละเอียดต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากประกาศของ LaTale W
  • คูปองจะไม่สามารถใช้ได้ภายหลังระยะเวลาลงทะเบียน